Zo werken wij samen

Natuurlijk kan je onze algemene voorwaarden ook downloaden. Klik hier.

1.         Algemeen
1.1.     Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Butterfly Effect B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73386197, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, hierna ‘Butterfly Effect’.
1.2.     In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of bedrijfsvorm met wie Butterfly Effect een overeenkomst aangaat of aan wie Butterfly Effect een offerte aanbiedt.
2.         Toepasselijkheid
2.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die worden uitgebracht en gesloten door Butterfly Effect. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten die door Butterfly Effect worden uitgebracht aan c.q. gesloten met dezelfde Opdrachtgever.
2.2.     Wanneer één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of enige bepaling in de overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de rest van de bepalingen in de offerte/overeenkomst niet aan.
2.3.     Indien de voorwaarden in deze Algemene voorwaarden in tegenspraak zijn met de (aanvullende) voorwaarden in een overeenkomst of offerte, dan zijn de voorwaarden zoals genoemd in de betreffende overeenkomst of offerte van toepassing.
3.         Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1.     Een overeenkomst met een Opdrachtgever komt tot stand door (digitale of schriftelijke) acceptatie van een offerte door Opdrachtgever of door middel van een door beiden partijen getekende overeenkomst, welke zowel fysiek als digitaal kan worden gesloten.
3.2.     De door Butterfly Effect uitgebrachte offertes zijn twee maanden geldig.
4.         Uitvoering van de opdracht door Butterfly
4.1.     Butterfly Effect zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht en vermogen. Ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis.
4.2.     Butterfly Effect bepaalt – vanzelfsprekend in overleg met Opdrachtgever - de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en bepaalt wie de werkzaamheden uitvoert. Het is Butterfly Effect toegestaan om derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.
5.         Tarieven en betaling
5.1.     De door Butterfly Effect in offertes en overeenkomsten genoemde tarieven zijn exclusief btw en reiskosten, tenzij anders aangegeven.
5.2.     Indien sprake is van een overeengekomen maand-of kwartaalbedrag, dan wordt dit bedrag voorafgaand aan de betreffende periode gefactureerd.
5.3.     Butterfly Effect is gerechtigd de overeengekomen tarieven te indexeren conform de CBS dienstprijzen-index.
5.4.     Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
5.5.     Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, dan is Opdrachtgever rente verschuldigd van 1,5 % per maand en buitengerechtelijke incassokosten die worden vastgesteld op 15 % van het openstaande factuurbedrag.
6.         Wijziging en meerwerk
6.1.     Indien blijkt dat er onjuistheden zijn in de vooraf door Opdrachtgever verstrekte informatie, welke meerwerk opleveren voor Butterfly Effect, dan is Butterfly Effect gerechtigd om voor deze extra werkzaamheden € 120,00 per uur (exclusief btw en reiskosten) in rekening te brengen.
6.2.     Hetgeen onder lid 1 van dit artikel is opgenomen geldt ook wanneer er sprake is van een wijziging in de door Opdrachtgever verstrekte opdracht.
7.         Gebruik logo’s en naam
7.1.     Opdrachtgever is ermee akkoord dat haar naam en/of logo wordt vermeld op de website van Butterfly Effect en social mediakanalen zoals Instagram en LinkedIn.
7.2.     Indien Opdrachtgever na publicatie van haar gegevens op de website/social mediakanalen niet langer wenst dat haar naam wordt vermeld, dan zullen dergelijke uitingen op eerste verzoek worden verwijderd.
8.         Termijnen
Door Butterfly Effect genoemde termijnen gelden steeds als streefdata. Butterfly Effect spant zich ervoor in dat genoemde termijnen zoveel als mogelijk worden gehaald. De genoemde termijnen zijn uitdrukkelijk geen fatale termijnen.
9.         Opzegging/ontbinding
9.1.     Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel.
9.2.     In geval van verzuim van Opdrachtgever (voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is) zal Butterfly Effect gerechtigd zijn de overeenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden. De resterende maandtermijnen c.q. het restant van een tussen partijen overeengekomen vaste prijs zijn/is in dat geval direct en volledig opeisbaar.
9.3.     Daarnaast is opzegging c.q. ontbinding mogelijk indien aan een der partijen surseance van betaling wordt verleend, het faillissement wordt uitgesproken of de onderneming wordt geliquideerd.
10.         Klachten
Wanneer Opdrachtgever van mening is dat de overeengekomen werkzaamheden niet door Butterfly Effect naar behoren zijn uitgevoerd, zal zij dergelijke klachten binnen 8 dagen na verrichting van de specifieke werkzaamheden kenbaar moeten maken, of binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever kan aantonen dat dit niet direct kenbaar was na uitvoering van de werkzaamheden. Deze termijn geldt ook voor klachten met betrekking tot de (on)juistheid van de door Butterfly Effect in rekening gebrachte bedragen.
11.         Aansprakelijkheid
11.1   De aansprakelijkheid van Butterfly Effect is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheids-verzekeraar uitkeert.
11.2   Wanneer om wat voor reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Butterfly Effect beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum van de resterende contractwaarde met een maximum van € 10.000,00.
11.3   Butterfly Effect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst en gevolgschade.
11.4   De in de vorige leden genoemde beperkingen gelden niet wanneer schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid vanButterfly Effect.
12.         Geheimhouding
12.1.     Partijen verstrekken elkaar alle inlichtingen en informatie die voor de uitvoering van de (potentiële) overeenkomst noodzakelijk zijn. 12.2.     De voornoemde inlichtingen en informatie, evenals overige gegevens en informatie die Partijen met betrekking tot de uitvoering van de (potentiële) overeenkomst, in welke vorm ook, ter kennis komen zullen door Partijen als vertrouwelijke informatie worden behandeld. Deze verplichting geldt voor een periode tot drie jaar na de beëindiging van een tussen partijen gesloten overeenkomst.
12.3.     De in lid 2 van dit artikel genoemde inlichtingen en informatie, evenals overige gegevens en informatie die partijen met betrekking tot de uitvoering van de (potentiële) overeenkomst, in welke vorm ook, ter kennis komen zullen door partijen op geen enkele wijze worden gebruikt voor enig ander doel dan de uitvoering van de (potentiële)overeenkomst. Deze verplichting geldt voor een periode tot drie jaar na de beëindiging van de (potentiële) overeenkomst.
12.4.     Indien niet wordt voldaan aan de verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in dit artikel, is de ene partij aan de andere partij een boete verschuldigd van € 10.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van de andere partij om daadwerkelijke schade te vorderen.
12.5.     Alle informatie die door Butterfly Effect wordt gedeeld en ontwikkeld gedurende de samenwerking blijft eigendom van Butterfly Effect, en mag alleen met derden gedeeld worden na schriftelijke toestemming van Butterfly Effect.
13.         Toepasselijk recht en geschillen
13.1.     Op overeenkomsten en onderhandelingen tussen Opdrachtgever en Butterfly Effect is Nederlands recht van toepassing.
1.2.     Geschillen verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waar Butterfly Effect gevestigd is, tenzij Butterfly Effect kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank conform de wettelijke competentie.

Al onze zorgzame gemeenschappen op een rijtje

Bekijk het leven op landpark Assisië

Start nu je zorgzame gemeenschap