Zo gaan wij met jouw gegevens om

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe je jouw rechten daarover kunt uitoefenen.

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

- Butterfly Effect B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 73386197 en statutair gevestigd te (5211 HG) ‘s-Hertogenbosch aan de Keizerstraat 51.

Ons bedrijf is een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Kort gezegd houdt dit in dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om jouw persoonsgegevens.

Maar wat zijn persoonsgegevens? Daarmee bedoelen we informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer.

Wij verwerken deze persoonsgegevens indien jij optreedt als (potentiële) klant. Als we gebruik maken van jouw diensten / producten en jij dus (de contactpersoon van) onze leverancier bent of wij een bepaalde samenwerking met jou aangaan verwerken wij ook persoonsgegevens.

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens die jij als bezoeker verstrekt via onze website.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens met betrekking tot religie en etniciteit.

Waarvoor en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Primair vragen en gebruiken wij bepaalde persoonsgegevens van jou om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Jouw NAW-gegevens en e-mailadres zijn essentieel om een door jou gevraagde dienstverlening te kunnen leveren en / of om door jou opgevraagde informatie te kunnen geven. Wanneer je deze gegevens niet verstrekt is het voor ons niet mogelijk om een overeenkomst met jou naar behoren uit te kunnen voeren of de door jou gewenste informatie te geven.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is allereerst dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om onze verplichtingen op basis van de tussen jou en ons gesloten overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren.

Tot slot gebruiken en bewaren wij jouw persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn opgrond van fiscale wetgeving.

Natuurlijk hechten we bij het gebruik van jouw persoonsgegevens erg aan het belang op de bescherming van jouw privacy. We hebben daarvoor waarborgen getroffen.

Wanneer het nodig is, vragen wij voor bepaalde verwerkingen jouw voorafgaande toestemming.

Hoe en waar wij jouw persoonsgegevens bewaren
We bewaren de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt alleen voor zo lang als dat nodig is voor het goed functioneren van onze dienstverlening of zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer je jouw toestemming voor het bewaren van jouw persoonsgegevens intrekt, dan zullen we deze verwijderen.

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Binnen ons bedrijf zijn uitgebreide maatregelen getroffen om data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. We noemen er een paar:
- De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers wanneer deze toegang nodig is voor de uitoefening van hun functie;
- We hebben passende IT-beveiligingsmaatregelen getroffen;

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie met uitzondering van data die wordt verwerkt door derde partijen ten behoeve van analyses, waaronder Google Analytics.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens
We behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Jouw persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van ons bedrijf verwerkt en niet verstrekt aan derden, behalve zoals hieronder wordt vermeld.

Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren schakelen we bepaalde in- en externe leveranciers in, zoals IT-leveranciers. Met leveranciers die vanuit hun dienstverlening toegang hebben tot persoonsgegevens, maken we afspraken over onder meer geheimhouding, beveiliging en spreken we af dat zij de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Daarnaast verstrekken wij persoonsgegevens van onze klanten c.q. personen die gebruik maken van onze dienstverlening met vaste lasten leveranciers, zoals banken en energieleveranciers om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Het is ook mogelijk dat persoonsgegevens overgaan naar een derde partij vanwege een overname, fusie of (andere) reorganisatie waarbij ons bedrijf is betrokken.

Ten slotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten verstrekken indien de wet dat vereist of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit.

Verdere informatie en jouw rechten
Mocht je verdere vragen hebben over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens of mocht je inzage daarin willen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van jouw persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@butterflyeffect.nl.

Je hebt tot slot het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Ook hiervoor kan je contact met ons opnemen via het e-mailadres info@butterflyeffect.nl.

Wij zullen jouw vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk hier bij je op terug komen. Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben om jouw verzoek te verwerken.Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zullen wij zeker willen weten dat jij degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zullen wij moeten nagaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het (privacy)belang van al onze klanten en relaties.

Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, dit is de AutoriteitPersoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hierover meer informatie te vinden.

Laatste versie: 15-1-2024

Wij passen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hierboven wordt vermeld.